top of page
תמונה לספר שביל ישראל.jpg
ספרים4
ספרים3
ספרים6
ספרים2
ספרים1
ספרים15

קישורים לספרים נוספים :

50 שנה למו"פ 

שירים למשמרת - קיבוץ אילות 

אילות מא'-ת'

שביל ישראל

* ארגון: קבוצה הפועלת למען מטרה משותפת.

קהילה, מפעל, מחלקה צבאית, ישוב, מוסד חינוכי, רשת מכירה, ועד פעולה, חבר נאמנים וכו'*

 

אפשרויות למסע תיעוד של ארגון או קהילה

סיפורים  מחיי הארגון החוגג עשור, יובל וכו'.

סיפור הארגון באמצעות האנשים "שעשו" את הארגון.

צמיחת הארגון במקביל לישוב, למדינה, לחברה.

הארגון על ציר הזמן – אנשים מקומות ואירועים מאז הקמתו.

הארגון בתמונות – אלבום הארגון.

על הארגון מנקודת מבט מסוימת: בעקבות המצאה מיוחדת, הצלחה גדולה, אירוע משמעותי.

ערכים מובילים בחיי הארגון: התיישבות, חינוך ערכי, חינוך מוסיקאלי, הגשמה, התנדבות, לאורם של אנשי מופת ובעלי

חזון.

חדש: הארגון בדרך השירים.

איך יוצאים למסע תיעוד של ארגון?

 

מסע תיעוד של ארגון תחילתו בהצהרת כוונות כתובה של יזמי המסע בארגון.

להצלחת כתיבת ספר והפיכתו לאירוע משמעותי בארגון נדרש שתוף פעולה של חברים רבים בארגון.

 

במפגש הראשון נתייחס אל: היקף הספר,  אופי הספר וקהל היעד שלו, חומר ארכיוני המצוי בארגון או שניתן להגיע אליו בדרכים ברורות. מידע על  מסמכים ותמונות המצויים אצל חברי הארגון,  הסכום העומד לרשות הארגון.

 

בתום המפגש יקבע ראש צוות מטעם הארגון אתו ישמר קשר רצוף עד לקבלת המוצר המוגמר.

קבוצת אנשים נבחרים מטעם הארגון תלווה כוועדה את הכותב  בהתאם לפונקציות השונות שידרשו.

 

המפגש השני יתקיים לאחר איסוף ראשוני של חומר ארכיוני וראיונות עם מספר דמויות מפתח בארגון.

במפגש יוצג בפני הועדה רעיון הספר וחלוקתו לפרקים.

עם קבלת הסכמה לפרקי הספר יקבע לוח הזמנים לעבודה.

במקביל תימשך כתיבת הספר.

 

המפגש השלישי יוצג פרק כתוב וממספר הצעות לעריכת התוכן והגרפיקה של הספר.

יקבע מועד למפגש ועדה רביעי  בו מרבית הספר מלבד הפתיח והסיום כבר כתובים ובעריכה ראשונית.

 

במפגש הרביעי יקבלו חברי הועדה את הטקסט הכתוב לידיהם וידרשו לסמן בו הערותיהם.

בעקבות התיקונים יימסר החומר הכתוב להגהה ועריכה לשונית.

 

במפגש החמישי  - הגהה אחרונה עם חומרים גרפיים לפני יציאת הספר לדפוס.

 

מומלץ:

מפגש ששי  -מפגש מרגש לסיכום המסע אליו יגיעו כל חברי הארגון ויקבלו את הספר.

bottom of page